Regulamin

Właścicielem sklepu www.korale.pl jest firma:

KORAL
ul. Oriona 2
01-934 Warszawa

nip 118-029-63-26zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklep.

Zamówienia towarów i ich realizacja:

1. Zamówienie w sklepie Korale.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne "od ręki".
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
12. Termin realizacji dla produktów będących na stanie wynosi do 2 dni robocze i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak zamówionego produktu nie ma na stanie sklepu to termin jego realizacji wynosi do 14dni roboczych. 
13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.

Zamawianie żywych zwierząt:

0. Minimalna wartość zamówienia to 600PLN
1. Zamówienie w sklepie Korale.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10. Po złożeniu zamówienia sklep rezerwuje zamówione zwierzę na okres do 7 dni.
11. Klient ma 7 dni /od daty złożenia zamówienia/ na wpłatę środków za zakupione zwierzę.
12 Kwota wpłacana przez Klienta powinna być powiększona o opłatę transportową wynoszącą 40 PLN.
13. Jeżeli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia Klient nie wpłaci środków na konto Sklepu, rezerwacja zostaje anulowana.
14. Zamówione zwierzę wysyłane jest do Klienta po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
15. Termin realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie.
16. Dokładamy wszelkich starań aby zwierzeta dotarły do Państwa zdrowe i żywe jednak nie możemy dać gwarancji, że zwierze będzie żyło i dobrze się czuło w Państwa zbiorniku.
17. Przesyłki ze zwierzętami oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.

Gwarancja i reklamacja:

1. Towary prezentowane w sklepie Korale.pl są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru przez Kupującego.
5. Sklep Korale.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo i obowiązek do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - niezwłocznie do spisania protokołu szkody (data spisania Protokołu winna być taka sama jak data dostarczenia przesyłki).Protokół ten należy dostarczyć listownie lub mailowo (na adres sklep@korale.plw ciągu max trzech dni od daty jego spisania i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

Zwrot towaru:

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów”. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
2. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest firma KORAL, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Firma KORAL zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

4. Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.

6. Podanie danych w formularzu rejestrowym czy w formularzu zamówienia towaru bez rejestracji jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Firma KORAL nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej firmie KORAL takie działanie.

Firma KORAL zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu Sklepu. 

Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:
- przesłanie wniosku na adres e-mail : sklep@korale.pl
- przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: KORAL Piotr Bilski, ul. Oriona 2, 01-934 Warszawa

Firma KORAL, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:
- ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem konta Użytkownika. Firma KORAL usunie dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.


Inne informacje:

1. Wszystkie ceny podane w sklepie Korale.pl są cenami brutto.
2. Promocje i rabaty nie sumują się.
3. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
4. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.